Privacy policy

Privacy policy

TravelEssence hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina informeren wij u op heldere en transparante wijze over onze omgang met persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TravelEssence houdt zich vanaf 25 mei 2018 in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die valt onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door TravelEssence verwerkt ten behoeve van het leveren van het reisproduct aan de klant. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het boekingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over gezondheid, voor zo ver relevant voor het boeken van de reis.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat het noodzakelijk is om optimale service aan klanten te leveren.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door TravelEssence verwerkt om de abonnee door middel van nieuwsuitingen te informeren. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het nieuwsbrief inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TravelEssence opgeslagen voor het uitvoeren van de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat de abonnee is aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door TravelEssence verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling kan TravelEssence de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TravelEssence opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Vragen

TravelEssence is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u naar aanleiding van ons privacy beleid (of in algemenere zin) vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via look@travelessence.be

Laatste wijziging: 25 mei 2018